Medlemmar

Välkommen som medlem hos oss!

Som medlem hos oss har du rätt att delta i föreningens fester och andra aktiviteter. Du har tillgång till Bockhult och övriga lokaler som föreningen disponerar. Du har också, efter bokning och mot erläggande av avgift, möjlighet att disponera Bockhult för privata ändamål.

Föreningen är öppen för anställda och före detta anställda vid Försvarsmakten.

Styrelsen beviljar medlemskap efter skriftlig eller ansökan. Ansökan görs med fördel här på hemsidan.

Årsmötet kan på förslag från styrelsen utse hedersmedlem. Till hedersmedlem kan person utses som har verkat för föreningens och dess syften på ett särskilt förtjänstfullt sätt.

Medlem i föreningen är med automatik den som 2002-02-28 var medlem i Sällskapet Bockarna.

Medlemskapet innebär också vissa skyldigheter. Som medlem är du är skyldig att följa föreningens stadgar och fastställda ordningsregler. Du måste erlägga fastställda avgifter och ställa dig till förfogande för förtroendeuppdrag och arbetsuppgifter inom föreningen.