Medlemmar

Välkommen som medlem hos oss!

Som medlem hos oss har du rätt att delta i föreningens fester och andra aktiviteter. Du har tillgång till Bockhult och övriga lokaler som föreningen disponerar. Du har också, efter bokning och mot erläggande av avgift, möjlighet att disponera Bockhult för privata ändamål.

Föreningen är öppen för anställda och före detta anställda vid Försvarsmakten.

Styrelsen beviljar medlemskap efter ansökan här på hemsidan. Till ansökan!

Årsmötet kan på förslag från styrelsen utse hedersmedlem. Till hedersmedlem kan person utses som har verkat för föreningens och dess syften på ett särskilt förtjänstfullt sätt.

Medlem i föreningen är med automatik den som 2002-02-28 var medlem i Sällskapet Bockarna.

Medlemskapet innebär också vissa skyldigheter. Som medlem är du är skyldig att följa föreningens stadgar och fastställda ordningsregler. Du måste erlägga fastställda avgifter och ställa dig till förfogande för förtroendeuppdrag och arbetsuppgifter inom föreningen.

UTDRAG UR FÖRENINGENS STADGAR, ANTAGNA 2002-02-28
Som medlem har jag tillgång till Bockhult och övriga lokaler som föreningen disponerar.

Jag kan efter bokning och mot erläggande av avgift disponera Bockhult för privata ändamål.

Jag har rätt att delta i föreningens fester och andra aktiviteter.

Jag är skyldig att följa föreningens stadgar och fastställda ordningsregler.

Jag är också skyldig att erlägga fastställda avgifter och ställa mig till förfogande för förtroendeuppdrag och arbetsuppgifter inom föreningen.

Mitt medlemskap upphör då jag gör hemställan härom.

Medlemskap kan också upphöra efter styrelsebeslut, vilket sker då jag ej betalt medlemsavgift, trots två påminnelser eller om jag som medlem har motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller intressen.

Föreningens stadgar
Stadgar

 

Login för medlemmar