Stadgar för Ing2 mässförening Bockarna

Antagna vid årsmöte 2002-02-28

Reviderade avseende §5, §6 vid årsmöte 2003-02-13
Reviderade avseende §4 vid årsmöte 2011-02-09

Innehållsförteckning

§ 1 Föreningens bildande

§ 2 Medlemskap

§ 3 Föreningens ändamål och uppgifter

§ 4 Styrelse

§ 5 Revision

§ 6 Valberedning

§ 7 Avgifter

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

§ 9 Förvaltning

§ 10 Styrelsemöte

§ 11 Årsmöte

§ 12 Extra föreningsmöte

§ 13 Kallelse

§ 14 Motioner

§ 15 Mötesrutiner

§ 16 Beslut och omröstningar

§ 17 Stadgeändring

§ 18 Föreningens egendom

§ 19 Föreningens upplösning

§ 1 Föreningens bildande

Ing 2 Mässförening Bockarna är bildad 2002-02-28 genom sammanslagning av

Ing 2 Mässförening och Sällskapet Bockarna.

§ 2 Medlemskap

1.mom Föreningen är öppen för anställda och före detta anställda vid Försvarsmakten.

2.mom Styrelsen beviljar medlemskap efter skriftlig eller muntlig ansökan. Ansökan prövas och kan avslås om det kan befaras att den sökande kommer att motarbeta föreningens, ändamål, verksamhet eller intressen.

3.mom Årsmötet kan på förslag från styrelsen utse hedersmedlem. Till hedersmedlem kan person utses som har verkat för föreningens och dess syften på ett särskilt förtjänstfullt sätt.

4.mom Medlem i föreningen är med automatik den som 2002-02-28 var medlem i Sällskapet Bockarna eller Ing 2 Mässförening.

5.mom Medlem har:

– tillgång till Bockhult och övriga lokaler som föreningen disponerar

– efter bokning och mot erläggande av avgift möjlighet att disponera Bockhult för privata ändamål

– rätt att delta i föreningens fester och andra aktiviteter

6.mom Medlem är skyldig att:

– följa föreningens stadgar och fastställda ordningsregler

– erlägga fastställda avgifter

– ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag och arbetsuppgifter inom föreningen

7.mom Medlemskap upphör då:

– medlem gör framställan därom

– styrelsen beslutar utesluta medlem på grund av ej betald medlemsavgift trots två påminnelser med minst en (1) månads mellanrum

– styrelsen beslutar att utesluta medlem på grund av att vederbörande har motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller intressen. Före beslut skall vederbörande beredas möjlighet att avge skriftligt yttrande till styrelsen i ärendet.

§ 3 Föreningens ändamål och uppgifter

Föreningen skall, i överensstämmelse med dessa stadgar och av medlemmarna fattade beslut

– driva mässverksamhet enligt årsmötesbeslut samt enligt avtal med Ing 2

– vidmakthålla och vårda Bockhult

– arrangera sammankomster och fester

– bevara, vårda och utveckla traditioner

– verka för medlemmars med familjers trivsel

– förvalta från sällskapet Bockarna (Fd Offkåren, Regoffkåren, OF Ing 2 och Regoffmässen) övertagna tillgångar

§ 4 Styrelse

1.mom Föreningens styrelse består av ordförande, sju ledamöter och två ersättare.

2.mom Mandatperioden för ordförande är ett år, ledamöter och ersättare två år. Årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, tre alternativt fyra ledamöter och en ersättare för två år. Vid behov görs fyllnadsval.

3.mom Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
Ordförande, tillika mässdirektör (utsedd av årsmötet).
Traditionsförvaltare, tillika vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Biträdande kassör

Mässofficer
Biträdande mässofficer
Stugfogde, tillika chef stugkommittén

4.mom Årsmöte väljer stugkommitté. Övriga kommittéer och arbetsgrupper utses vid behov av styrelsen.

5.mom Styrelsen skall leda föreningens verksamhet så, att de i § 3 angivna ändamålen främjas. Styrelsen verkställer föreningens beslut.

6.mom Till ledning för styrelseledamöternas arbete skall befattningsbeskrivningar finnas.

§ 5 Revision

1.mom Styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning skall granskas av två (2) revisorer, varav en (1) auktoriserad eller godkänd revisor.

2.mom En revisor (lekman) jämte en ersättare (lekman) väljs bland föreningens medlemmar av årsmöte. Mandatperioden för dessa är två år. Årsmöte väljer årligen en revisor alternativt en ersättare för två år.

3.mom En auktoriserad eller godkänd revisor föreslås av styrelsen och godkänns av årsmöte. Auktoriserad eller godkänd revisor utses för ett år.

4.mom Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen.

§ 6 Valberedning

1.mom Valberedningen består av tre (3) ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen ska föreslå årsmötet styrelse, revisor (lekman) och ersättare samt stugkommitté.

2.mom Mandatperioden för ledamöter är tre år. Årsmötet väljer årligen en ledamot för tre år samt utser sammankallande för ett år.

§ 7 Avgifter

1.mom Medlemsavgift erläggs som full alternativt reducerad medlemsavgift.
Medlem som tjänstgör vid Eksjö garnison erlägger full medlemsavgift. Övriga medlemmar erlägger reducerad medlemsavgift.

2.mom Medlemsavgiftens, och övriga avgifters storlek, beslutas av årsmöte.

3.mom Medlemsavgift erläggs månadsvis genom löneavdrag eller genom inbetalning av hela årsavgiften, före april månad aktuellt verksamhetsår.

4.mom Hedersmedlem samt tidigare ständig medlem eller hedersmedlem i Sällskapet Bockarna erlägger ej medlemsavgift.

5.mom Extra uttaxering för föreningens räkning kan ske genom beslut på föreningsmöte med minst två tredjedelars majoritet av närvarande medlemmar.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 9 Förvaltning

1.mom Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltning av föreningens tillgångar.

2.mom I fråga om förvaltning gäller i övrigt:

att kontanter överstigande 10.000:- skall göras räntebärande,

att ordförande och kassören var för sig är firmatecknare,
att styrelsen vid varje halvårs- och helårsskifte upprättar räkenskapsutdrag och
i anslutning till årsskiftet bokslut, som jämte
styrelseprotokoll överlämnas till revisorerna före den 10 januari,

att räkenskaperna årligen avslutas den 31 december,

att föreningens protokoll, räkenskapsböcker samt medlemsmatrikel förvaras för all framtid, övriga handlingar i tio (10) år,

att anställning av personal och lönesättning beslutas av styrelsen,

att inventering av mässrörelsen sker två gånger per år, halvårsvis, av revisorerna i samband med upprättande av räkenskapsutdrag och bokslut.

3.mom Styrelsen ansvarar för att upprätta och aktuellthålla erforderliga avtal med Ing 2 vid behov med övriga verksamhetsställen och föreningar i garnisonen.

§ 10 Styrelsemöte

1.mom Styrelse sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre (3) ledamöter så kräver.

2.mom Kallelse till styrelsemöte jämte förslag till dagordning skall delges ledamöterna samt anslås minst en vecka före mötesdagen på sätt styrelsen bestämmer.

3.mom Styrelsemöte protokollförs. Protokoll utsänds till styrelsen inom 14 dagar. Protokoll undertecknas av sekreteraren och utsänds till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning (sammankallande) samt anslås inom 14 dagar efter mötet. Protokoll föredras vid nästkommande möte för justering av ordföranden.

4.mom Styrelsen är beslutsmässig om ordförande eller vice ordförande samt två (2) styrelsemedlemmar är närvarande.

5.mom Arbetsutskott, bestående av ordförande och en styrelseledamot, äger rätt att fatta nödvändiga beslut, då tiden ej medger kallelse av hela styrelsen. Sådana beslut skall dock alltid konfirmeras i nästkommande styrelseprotokoll.

§ 11 Årsmöte

Årsmöte genomförs årligen före 15 februari.

§ 12 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte genomförs på styrelsens initiativ, på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av medlemmarna begär det.

§ 13 Kallelse

Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara medlemmarna till handa senast 20 dagar före mötesdagen.

Kallelse skall innehålla dagordning, eventuella propositioner (förslag från styrelsen) och inlämnade motioner (förslag från medlemmar).

§ 14 Motioner

Motioner till årsmöte skall vara inlämnade före 1 januari till styrelsen, vid extra föreningsmöte senast 7 dagar före mötesdagen.

§ 15 Mötesrutiner vid föreningsmöte

1.mom Dagordning vid årsmöte och extra föreningsmöte enligt bilaga 1.

2.mom Föreningsmöte protokollförs och undertecknas av mötessekreterare samt justeras av mötesordförande och vald justeringsman.

3.mom Protokoll utsänds till styrelsen inom 14 dagar. Protokoll undertecknas av sekreteraren och utsänds till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning (sammankallande) samt anslås inom 14 dagar efter mötet. Övriga medlemmar delges fattade beslut efter kontakt med sekreteraren.

§ 16 Beslut och omröstningar

1.mom Föreningsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt stadgar.

2.mom Medlem äger en röst. Medlem kan företräda två frånvarande medlemmar genom fullmakt. Fullmakter skall godkännas av föreningsmötet.

3.mom Beslut fattas på av mötesordförande ställd proposition som muntligt besvaras med ”ja” eller ”nej”.

4.mom På begäran sker votering, normalt öppet men även sluten votering kan begäras.

5.mom Vid lika röstetal fäller vid sluten votering lotten, vid öppen votering mötesordförandens röst utslaget.

6.mom Styrelsemedlem äger inte rösträtt i fråga rörande styrelsens ansvarsfrihet.

§ 17 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar med bilagor fordrar beslut på årsmöte med minst 2/3 majoritet bland representerade medlemmar, med undantag enligt §18 och §19.

§ 18 Föreningens egendom

1.mom Föreningens inventarier förtecknas och underhålls.

2.mom Bestämmelser för nyttjande av Bockhult enlig bilaga 2.

3.mom Beslut om försäljning eller avyttring av föreningens inventarier, Bockhult eller övrig egendom kräver beslut med 2/3 majoritet, bland representerade medlemmar, på årsmöte och ett extra föreningsmöte. Tiden mellan mötestillfällena skall vara minst tre månader. Samma förhållande gäller för ändring av detta moment.

§ 19 Föreningens upplösning

1.mom Beslut om föreningens upplösning kräver beslut med 2/3 majoritet bland representerade medlemmar på årsmöte och ett extra föreningsmöte. Tiden mellan mötestillfällena skall vara minst tre månader. Samma förhållande gäller för ändring av detta moment.

2.mom Upplöses föreningen skall, sedan skulder reglerats, tillgångarna skiftas enligt följande:

Föremål under deposition återgå till ägaren

Traditions- och minnesföremål överlåtas som gåva till institution som kan bevara dem till kommande generationer

Ekonomiska tillgångar överlämnas som donation(-er)för ändamål som bestäms av föreningsmöte. Alternativt kan tillgångarna skiftas på medlemmarna.

Dagordning vid årsmöte

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Kontroll av fullmakter

§ 3. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande

§ 4. Godkännande av dagordning

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 6. Val av en justeringsman för mötet

§ 7. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

§ 8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11. Propositioner (förslag från styrelsen)

§ 12. Motioner (förslag från medlemmar)

§ 13. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

§ 14. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för kommande verksamhetsår

§ 15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

§ 16. Val av ordförande för ett år

§ 17. Val av tre ledamöter och en ersättare för två år

§ 18. Val av en revisorer och en ersättare för två år

§ 19. Val av en ledamot till valberedningen för tre år samt sammankallande för ett år

§ 20. Val av halva stugkommittén på två år

§ 21. Övriga frågor

§ 22. Mötets avslutande

Dagordning vid extra föreningsmöte

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Kontroll av fullmakter

§ 3. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande

§ 4. Godkännande av dagordning

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 6. Val av en justeringsman för mötet

§ 7. Propositioner (förslag från styrelsen)

§ 8. Motioner (förslag från medlemmar)

§ 9. Fyllnadsval

§ 10. Övriga frågor

§ 11. Mötets avslutande

Bestämmelser för nyttjande av Bockhult

1. Bockhult disponeras av medlemmar med familjer samt gäster i medlems sällskap. Tillträde till uthyrd stuga medges endast efter överenskommelse med hyrestagare.

2. Medlem som önskar hyra för enskild verksamhet erlägger fastställd avgift. Nyckel utlämnas av, och återlämnas till, stugfogden alternativt mässföreståndarinnan.

3. Stugfogden kan, då medlem står som ansvarig, mot förhöjd avgift hyra ut stugan till icke medlem eller organisation.

4. Uthyrning på längre tid än en kalendervecka eller över långhelg beslutas av styrelsen.

5. Beläggningslista anslås på Husarmässen av stugfogden.

6. Hyrestagare är ersättningsskyldig för orsakade skador på stuga och inventarier.

Login för medlemmar